صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

چرا ما هر مشخصاتی می خواهیم از امام زمان داشته باشیم به دیدارهای گذشته استناد می کنیم آیا در حال حاضر هیچ عالمی با امام زمان عج ارتباط ندارد؟

مرتبط با این