صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رهبر انقلاب در جایی فرمودند «چهل سال زمان زیادی برای انقلاب نیست» به نظر شما چند سال دیگر لازم است تا اهداف بلند انقلاب اسلامی محقق شود؟ و آیا با این همه دشمنی و فشار خارجیها و نفوذی ها داخلی مردم روی خوش خوش خواهند دید؟

مرتبط با این