صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اگر حساب رسی در قیامت دقیق و سریع است چرا در قیامت این همه طول می کشد - اگر حضرت علی اکبر زنده مانده بود بجای امام سجاد امام میشد - فلسفه اینکه ما روی مهر نماز می خوانیم چیست - می گویند انسان اختیار دارد پس این اختیار کجاست به اختیار خودش به دنیا می اید دین و مذهبش دین پدر و مادر است پس اختیار کجاست - راه های رسیدن به یقین چیست

مرتبط با این