صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا همه همسران پیامبر ص مادر معنوی مسلمانان هستند - چه ذکری بگوییم خداوند ما را ببخشد - اگر انسان توبه کند باز هم عذاب می شود - ایا در بهشت انسان به مقامات بالاتر می رسد - حضرت جبرییل که مقام شان از پیامبر پایین تر است چطور راهنمای پیامبر شده بود - چطور میشه با خواندن یک نصف جمله عربی زن و مرد به هم محرم می شوند و اگر خوانده نشود دو نفر به هم نامحرم می شوند

مرتبط با این