صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

دخترم دائم سوال می کند خدا از کجا آمده که ما خلق شدیم. لطفا راهنمایی کنید.
می گویند دعا کنید و اصرار داشته باشید تا اجابت شود. ولی چیزی را به زور از خداوند نخواهید. لطفا توضیح دهید.
لطفا دعایی برای عاقبت بخیری و با ایمان ماندن فرزندان بفرمایید تا بخوانیم
بهترین راه دعوت بی نمازها به نماز چیست؟ وظیفه ی ما در محیط های کاری چیست؟

مرتبط با این