امروز محملم وسط غیرت حرم

محرم ـ روز اول

امروز محملم وسط غیرت حرم
ده روز بعد همره قاتل مسافرم

امروز با دو صد صلوات آمدم ولی
ده روز بعد درد به همراه می برم

امروز آورد علی اكبر به خیمه ام
روز دهم به خیمه علی را می آورم

امروز سایه سار سرم قامت تو و
ده روز بعد راس به نی سایه سرم...

1400/05/19
|
10:22
دسترسی سریع