حجت الاسلام و المسلمین علی ربانی گلپایگانی

حوزه تخصصی:

کارشناس فلسفه و حکمت

حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی سال 1334 در شهر گلپایگان متولد شد. سال 1353 وارد حوزه علمیه گردید و از محضر اساتید گرانقدر حضرات آیات تبریزی، سبحانی، حسن زاده آملی، نوری همدانی، انصاری شیرازی و مظاهری بهره برد. ایشان هم اکنون مشغول تحصیل در سطح خارج فقه می‌باشند.
از جمله آثار منتشر شده وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏
1. معرفت دینی از منظر معرفت شناسی / 1378
2. دین و دولت / 1377 / چاپ سوم 1381
3. الکلام المقارن / 1380
4. تحلیل و نقد پلورالیسم دینی / 1378
5. ماهو علم الکلام؟ / 1376
6. فرق و مذاهب کلامی / 1377
7. آشنایی با کلام جدید / 1378
8. پژوهشی در فلسفه علم و دین
9. جبر و اختیار / 1368
10.الإلهیات فی مدرسه اهل البیت(ع) / 1378
11. نقد نظره بسط تجرب? نبو / 1382
12. حسن و قبح عقلی / 1370
13. فطرت و دین / 1380
14. مناهج الاستدلال / 1373
15. ریشه ها و نشانه های سکولاریسم / 1373 / چاپ سوم 1385
16. جامعیت و کمال دین / 1379
17. القواعد الکلامیه / 1376
18. نقد مبانی سکولارزم/ 1382
19. درآمدی بر علم کلام / 1378
20. نقد مبانی پلورالیسم دینی
21. تلخیص الاهیات / 1376
22. عقاید استدلالی / 2 جلد/ 1380
23. کلام تطبیقی 2 / مرکز جهانی علوم اسلامی / 1383
24. کلام تطبق 3/ مرکز جهان علوم اسلام / 1385
25. کلام اسلامی / جزوه / دانشگاه قم
26. در آمد به شیعه شناسی / مرکز جهانی علوم اسلامی
27. معرفت شناسی / جزوه / رشته تخصصی تبلیغ
28. کلیات فی الحکمه الالهیه / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
29. هرمنوتیک و منطق فهم دن / 1383
30. کلیات دین پژوهی / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
31. علم و دین / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
32. علم و دین / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
33. الهیات مسیحی / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
34. آشنایی با تاریخ ادیان / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
35. کلام تطبیقی / جزوه / مرکز جهانی علوم اسلامی
36. تئوریهای شناخت / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
37. منطق صوری / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
38. آشنایی با عرفان اسلامی / جزوه / دانشگاه قم
39. در آمد بر کلام جدید / 1385
40. نبوت در قرآن / جزوه / رشته تخصصی تفسیر
41. امامت در قرآن / جزوه / رشته تخصصی تفسیر
42. معاد در قرآن / جزوه / رشته تخصصی تفسیر
43. کلام اسلامی / جزوه / رشته تخصصی علم کلام قم
44. تعلیقه بر قواعد العقائد / 1374
45. حاشیه بر گوهرالمراد / 1372
46. قطره ای از دریا / شرح
47. ایضاح الحکمه / شرح بدا? الحکمه / 2 جلد
48. ایضاح المراد / شرح کشف المراد
49. اندشه ها مطهر / 1385
50. ملازمه حکم عقل و شرع از ددگاه شخ انصار / 1373
51. فرق و مذاهب کلام / چاپ سوم / 1382
52. آزاد و دموکراس از ددگاه اسلام و لبرالسم / 1382
53. مدخل و در آمد علم کلام / 1372
54. فطرت و دن / 1380
55. کلات ف الحکم? الإله?
56. دفاع عقلان از دن / 1381

دسترسی سریع