حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری

حوزه تخصصی:

کارشناس تاریخ و تمدن اسلامی

رتبة علمی: استادیار پایة 14
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مأمور به خدمت در دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
الف. مدارک تحصیلی و دوره‌های آموزشی:
1. دیپلم در رشتة ریاضی از دبیرستان بزرگ تهران، تهران: 1358ش.
2. فوق لیسانس پیوسته در رشتة معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران: 1368ش.

عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد:
تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1368ش.
3. دکترای تخصصی در رشتة تاریخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1376ش.
عنوان پایان نامة دکتری:
حیات فرهنگی و اندیشه‌های سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا روی کار آمدن صفویه، دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، 1376ش.
4. مرحلة‌ تکمیلی درس خارج فقه،‌ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، از 11 شهریور 385 (‌ادامه دارد. )
5. مرحلة تکمیلی درس خارج اصول فقه، آیت‌الله سبحانی، از 11 شهریور 1385 ( ادامه دارد. )

برخی از دوره‌های آموزشی:
· مدیریت پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، جهاد دانشگاهی، واحد تهران، 18 ـ 20 مرداد 1379.
· مبانی و روشهای جستجو در اینترنت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 7 ـ 11 تیر 1382ش.
· روش و مهارتهای تدریس، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 7 / 4 / 1379 تا 9 / 4 / 1379ش.

ج. کتابها:
. کتابهای مستقل:
1. زندگی امام کاظم علیه السلام ( ترجمه )، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370ش.
2. تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی ( تألیف )، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1374ش.
3. مروری بر جغرافیای تاریخی آوه ( تألیف )، تهران: امید دانش، 1380ش.
4. مطالعات اسلامی در غرب ( تألیف )، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاهها ( سمت)، 1381ش.
5. شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه؛ زندگی فرهنگی و اندیشة سیاسی ( تألیف )، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1384ش.

. مشارکت در تألیف کتاب:
1. اسلام و تمدن اسلامی، 2 ج، آندره میکل، ترجمه: حسن فروغی، تهران:‌ سمت، 1381ش.، جلد اول: ص 4 و جلد دوم: صص 656 ـ 669، ( پاورقی انتقادی ).
2. نظارت، ویرایش و نگارش:
. چکیدة مقالات، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
. مصاحبه‌ها، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
. گزیدة مأخذشناسی، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
3. تصویر شیعه در دائره‌المعارف امریکانا: ترجمه و نقد مقالات شیعی دائره‌المعارف امریکانا، زیر نظر: محمود تقی‌زاده داوری، تهران: امیرکبیر، 1382ش.، ( نقد 8 مدخل: بنی‌هاشم، 136 ـ 137؛ خوارج، ص 239؛ امام خمینی، 263 ـ 265؛ صفاران، 286 ـ 287؛ قم، 322 ـ 323؛ کوفه، 328 ـ 329؛ لارستان، ص 321؛ نجف، ص 386 ).
4. مأخذشناسی توصیفی تاریخ تشیع امامیه در ایران، حسن حضرتی، پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1383ش. ناظر علمی
5. اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، صدیقه قاسمی، تهران: بقعه، 1385، مقدمه: صص 15 تا 20.
6. الفبای آینده‌پژوهی: علم و هنر کشف آینده و شکل‌بخشیدن به دنیای مطلوب فردا، عقیل ملکی‌فر و هم‌کاران، تهران: کرانة علم، 1385، فصل 7: تأملاتی دینی پیرامون آینده‌پژوهی، صص 105 ـ 118.

سابقه تدریس:
پیشینة تدریس از سال 1368ش. تا کنون در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، دانشگاه مذاهب اسلامی، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، مدرسة عالی امام خمینی، دانشکدة صدا و سیما، مرکز آموزش عالی اهل بیت علیهم السلام، دانشکدة خبر، در حوزه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ و تبلیغ دینی.

دسترسی سریع