حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی

حوزه تخصصی:

امام جمعه موقت قم

رتبه علمی: اجتهاد در فقه و اصول (دكتری)
آخرین درجه تحصیلی: درس خارج
رشته اصلی: فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامی
رشته فرعی: تعلیم و تربیت اسلامی

سوابق اشتغال: نام سازمان یا مؤسسه محل خدمت / نوع فعالیت / سمت
1. جامعة المصطفی العالمیة/ علمی–اجرایی/ رئیس
2. شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو حقیقی
3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم / پژوهشی- آموزشی- اجرایی/ رئیس/ سابقاً
4. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشی/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً
5. مركز جهانی علوم اسلامی/ علمی- اجرایی/ رئیس/ سابقاً
6. شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ پژوهشی/ عضو
7. شورای فرهنگی‌- اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ پژوهشی- اجرایی/ عضو/ سابقاً
8. مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی (ره‌) قم/ پژوهشی/ مدیر گروه علوم تربیتی/ سابقاً
9. مركز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس / علمی - اجرایی / عضو هیأت امناء/ سابقاً
10. مركز خدمات حوزه های علمیه/ عضو هیئت مدیره
11. مؤسسه اشراق و عرفان/ مؤسس/ رئیس هیئت مدیره
12. كمسیون حوزه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو
13. حوزه علمیه برادران و خواهران میبد/ مسئول
14. دانشگاه پیام نور، دانشكده الهیات، دانشگاه علمی- كاربردی، علوم قرآنی و مركز تحقیقات ژنتیك میبد/ عضو هیأت امناء
15. مؤسسه بین المللی هدی / اجرایی / عضو هیأت امناء/ سابقاً
16. حوزه علمیه قم / علمی اجرایی / معاون پژوهشی/ سابقاً
17. كنگره دین‌پژوهان كشور / پژوهشی / عضو/ سابقاً
18. فصلنامه حوزه و دانشگاه / اجرایی / مدیر مسئول
19. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم / اجرایی / عضو هیأت امناء/ سابقاً
20. دو فصلنامه "جستارهای اقتصادی" / پژوهشی - اجرایی / مدیر مسئول
21. دو فصلنامه "تربیت اسلامی" / پژوهشی - اجرایی / مدیر مسئول
22. شورای پژوهشهای علمی كشور/ پژوهشی- اجرایی/ عضو/ سابقاً
23. هیأت امناء منطقه 2 كشور / پژوهشی - اجرایی / عضو
24. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ عضو
25. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم/ عضو
26. سند چشم انداز آموزش و پرورش/ ناظر

سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتی / سمت در طرح
** طرح های خاتمه یافته
1. فلسفه تعلیم و تربیت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مؤلف
2. اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
3. در باب استعداد آدمی / مجری
4. آراء تربیتی دانشمندان مسلمان جلد1 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
5. آراء تربیتی دانشمندان مسلمان جلد2 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
6. آراء تربیتی دانشمندان مسلمان جلد3 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
7. آراء تربیتی دانشمندان مسلمان جلد4 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
8. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع‌) جلد1 (تربیت فرزند) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
9. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع‌) جلد2 (تربیت دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
10. سیره تربیتی پیامبر و ائمه (ع‌) جلد 3 (تربیت اخلاقی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
11. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع‌) جلد4 (نگرشی بر آموزش با تاكید بر آموزش های دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری
12. تقریرات درسهای فقه و اصول آیات حائری، وحید خراسانی، تبریزی، فاضل و مطهری (ره)
13. رساله قاعده تعویض سند (رجالی)/ مؤلف
14. كتاب الوصیه / مؤلف
15. مغنی اللبیب / تصحیح و تعلیقه
16. الجوهر النضید / تصحیح و تعلیقه
17. نهایه الحكمه / تعلیقه
18. اسفار جلد 1/ تعلیقه
19. سفرنامه / مولف
20. فقه تربیتی جلد 1 و 2/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف
21. وحدت آرمانی نخبگان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف.
22. فقه تربیتی؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها موسسه اشراق و عرفان/ مولف
23. فقه تربیتی؛ یادگیری علم و دین/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
24. وحدت حوزه و دانشگاه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف
25. بررسی فقهی فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی / از سری بحثهای فقه تربیتی1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
26. مجسمه و نقاشی / موسسه اشراق و عرفان/ مولف
27. قواعد فقهی جلد اول: تسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر برّ/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
28. احكام تربیت فرزند/ از سری بحثهای فقه تربیتی 2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
29. تربیت فرزند با رویكرد فقهی/ از سری بحثهای فقه تربیتی3/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
30. درآمدی بر تفسیر تربیتی / از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن كریم1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
31. ضمیر ناخودآگاه در قرآن/ از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن كریم2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
32. نفاق شناسی/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف
33. الفلسفه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف
34. التصویر / موسسه اشراق و عرفان/ مولف
35. فقه التربیه الجزء الاول و الثانی/ الحضاره لبنان/ مولف
36. نقش تربیتی معلم / مشاور و ناظر
37. ارتباط معرفتی علوم تربیتی و اسلام / مشاور و ناظر
38. فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی/ مشاور و ناظر
39. مكاسب محرمه نوع دوم/ مشهور/ سلسله دروس
40. شاخص‌های تربیت خانوادگی/ مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری/ مولف
* * طرح‌های در دست اجرا
1. فقه تربیتی جلد 3و 4 و 5 و 6/ مولف
2. فلسفه فقه/ مولف
3. فقه اخلاق/ مولف
4. هرمنوتیك/ مولف
5. فقه اقتصاد جلد / دوره 12 جلدی / مولف
6. فقه عقیدتی جلد 1 / مولف
7. اصول فقه جلد 1 / مولف
8. فرهنگنامه سیره تربیتی پیامبر و ائمه(ع)/ مشاور و ناظر
*** مقالات چاپ شده
بخشی از مقالات به قرار زیر است
1- دانش تربیت؛ وضعیت مطلوبِ علوم تربیتی؛فصلنامه تخصصی اسلام و پژوهشهای تربیتی،موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 6،پاییز و زمستان 1390، صص57 ـ 76 .
2- گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛فصلنامه فقه(كاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 70 ، زمستان 1390 صص87-130.
3- تاثیرات دانش فقه برمسائل دانش تربیت؛ دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی؛مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5، پاییز 1390، صص3-34.
4- تعریف تربیت و تطبیق آن بر حركت فلسفی؛دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ بهار و تابستان 1391، ش 14؛ صص7-28.
5- بررسی فقهی ممنوعیت فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی،پژوهشنامه نورحكمت، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ شماره 40، تابستان 1391، صص 5-30.
6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران (روند ارزیابی و چاپ)
7- تربیت اعتقادی فرزندان ؛فصلنامه فقه(كاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛(روند ارزیابی و چاپ)

سوابق فعالیت‌های آموزشی:
الف) ادبیات و منطق :
1) صرف و نحو (كتاب های صرف ساده ، سیوطی ، مغنی)
2) معانی و بیان ( مختصر و جواهر البلاغه)
3) منطق (حاشیه ملا عبدالله ، المنطق مظفر ، الجوهر النضید )
* ارائه در حوزه
ب) فقه و اصول :
1) شرح 2) مكاسب
3) اصول فقه 4) رسائل
5) حلقات شهید صدر 6) كفایه
7) خارج فقه ( كتاب های: قضاء ، شهادات ، حدود ، مكاسب محرمه ) از سال 73 تاكنون.
8) خارج فقه التربیه
9) خارج اصول فقه 10) مبانی اجتهاد
* ارائه دروس فوق در حوزه علمیه قم و دانشگاه قم
ج) فلسفه و عرفان :
1) بدایة الحكمة 2) نهایةالحكمة
3) شرح اشارات 4) اسفار
5) تمهید القواعد 6) شواهد الربوبیة
*ارائه در حوزه علمیه قم/ مركز جهانی علوم اسلامی
د)تعلیم و تربیت و اخلاق و معارف :
1) فلسفه تربیتی اسلام / مؤسس? امام خمینی (ره)
2) تربیت اسلامی و تربیت در قرآن و روایات / مؤ سس? امام خمینی(ره) / دانشگاه تربیت مدرس تهران / دانشگاه تربیت معلم تهران / دانشگاه تهران / مراكز تخصصی حوزه علمیه قم / حوزه یزد و میبد / دوره های آموزشی معلّمان ودبیران آموزش و پرورش
3) فلسفه اخلاق / مؤسس? امام خمینی (ره) / مراكز تخصصی حوزه علمیه قم
4) دروس معارف / دانشگاه علامه طباطبائی
5) دروس اخلاق / حوزه / مركز جهانی / و سایر مراكز
هـ) تفسیر و نهج البلاغه
و) تألیف یا ترجمه مقاله و مصاحبه: عنوان مقاله/نام نشریه/سال نشر
1. تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون / مجله نور علم / 1370
2. در خصوص وظیفه مركز جهانی علوم اسلامی / نشریه در آینه نقد دفتر اول / 1376
3. نقد و بررسی وحدت حوزه و دانشگاه / فصلنامه دانشگاه اسلامی / 1377
4. مسائل و مشكلات جوانان در یك نگاه / نشریه داخلی مؤسسه امام خمینی (ره‌) / 1377
5. مفهوم‌شناسی مشاوره دینی / مجموعه مقالات همایش مشاوره از دیدگاه اسلام / 1378
6. نقد و بررسی وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه اخیر / مجموعه مقالات كتاب دوم‌حوزه و دانشگاه / 1378
7. مفهوم‌شناسی مشاوره دینی / فصلنامه حوزه و دانشگاه / 1378
8. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 20 / 1378
9. آسیب‌شناسی, روش شناختی و راه حل‌ها / فصلنامه پژوهش و حوزه / 1379
10. روش‌های استنباط آداب تعلیم و تربیت / كتاب اول تربیت اسلامی / 1379
11. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 22 / 1379
12. سخن آغازین / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 18 / 1378
13. تربیت در سیره و كلام امام علی(ع) / مجموعه مقالات تربیت اسلامی / 1379
14. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 28 / 1381
15. مناسبات علم انسانی و دین / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 20 و 22 / 1378
16. نقش پژوهش در تعامل میان حوزه و دانشگاه / پیام پژوهش / 1381
17. آرامش روان از منظر اسلام / چكیده مقالات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی / 1381
18. وحدت حوزه و دانشگاه "بیم‌ها و امیدها" / جزوه ویژه همایش 27 آذر / 1382
19. حوزه و دانشگاه و اقتضاء همگرایی / نشریه پگاه حوزه شماره 97 - 96 / 1382
20. حوزه و دانشگاه از واگرایی تا همگرایی / نشریه پگاه حوزه / 1380
21. پژوهشهای حوزوی، ظرافتها و چالشها / نشریه پگاه حوزه / 1381
22. گامهای آغازین در نظریه پردازی دینی / نشریه پگاه حوزه / 1382
23. قلمروهای جهانی حوزه / پگاه حوزه 116 و 115 / 1382
24. وحدت حوزه و دانشگاه (هست)ها و (باید)ها / خردنامه همشهری / 1380
25. خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانیها 700 ساعت با موضوعات:
الف) مباحث مدیریتی و استراتژیك زندگی و اعتقادات اسلامی
ب) سیره پیامبر و ائمه و تاریخ اسلام
ج) تفسیر قرآ ن و نهج البلاغه
د) تربیت اجتماعی
هـ) تربیت خانوادگی
و) اخلاق اسلامی
ز) مباحث اجتماعی و سیاسی و بین المللی
ح) مباحث منطقه ای

اسامی و مشخصات جوایز علمی
1. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ج1» به عنوان كتاب برترحوزه در سال 1377 رتبه اول را كسب كرد و لوح تقدیر و سكه دریافت نمود.
2. كتاب «تربیت فرزند ( سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ج1» / ناظر آقای علیرضا اعرافی / حائز رتبه برگزیده سومین دوره كنگره دین پژوهان كشور در سال 1380
3. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ج3» ناظر آقای علیرضا اعرافی / حائز رتبه اول در بیست و یكمین دوره انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1382
4. كتاب فقه تربیتی جلد 1و 2 علیرضا اعرافی / كسب عنوان برگزیده پژوهش دینی سال 87و86 در جشنواره آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین

دسترسی سریع