جناب آقای حسن بیاتانی

حوزه تخصصی:

کارشناس ادبیات آیینی

حسن بیاتانی متولد 1356 ساکن شهر مقدس قم لیسانس علوم سیاسی و طلبه ی حوزه ی علمیه ی قم
افتخارات ادبی: توفیق سرودن برای خاندان نور و دیگر هیچ
ایشان کارشناس برنامه ترنم رادیو معارف هستند

دسترسی سریع