استاد سید مجتبی موسی کاظمی

حوزه تخصصی:

کارشناس معارف نماز

متولد اصفهان

تحصیلات:
سطح سه حوزه
کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی

دسترسی سریع