دكتر حسین مرادی دهنوی

حوزه تخصصی:

متخصص طب سنتی

عضو هیئت علمی (استادیار)،‌مدیر گروه طب سنتی و سرپرست دانشكده طب سنتی دانشگاه علوم پزشكی قم

دسترسی سریع