اسامی برندگان

در این بخش اسامی برندگان برنامه‌های مختلف رادیو درج خواهد شد.
برای یافتن نام خود، از جست و جو استفاده نمایید.

1399/03/17
|
10:19

اسامی برندگان روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان (99,3.03) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 521----0905
2. 033----0930
3. 398----0919
4. 714----0919
5. 974----0912
6. 301----0913 آقای حسن حسنیان
7. 327----0919 آقای وحید قیومی
8. 913----0915 خانم سیده فاطمه علوی

پاسخ صحیح روز بیست و نهم گزینه «ج»اسامی برندگان روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (99,3.02) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 819----0938
2. 495----0902
3. 193----0910
4. 310----0913
5. 680----0915
6. 295----0917 خانم فاطمه ذوالقدر
7. 192----0913 آقای محمود لعلی
8. 565----0913 آقای سیامک ودادی نیا

پاسخ صحیح روز بیست و هشتم گزینه «ج»اسامی برندگان روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان (99,3.01) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 599----0912
2. 298----0938
3. 966----0912
4. 211----0912
5. 023----0912
6. 187----0919 خانم صفیه فریدی
7. 278----0915 خانم خدیجه صمدی
8. 610----0912 آقای محمد صدری

پاسخ صحیح روز بیست و هفتم گزینه «ج»اسامی برندگان روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان (99,2.31) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 629----0903
2. 661----0933
3. 501----0933
4. 809----0933
5. 198----0910
6. 338----0919 آقای علی حسین عاشورنژاد
7. 439----0994 خانم الهه داسی
8. 474----0912 خانم افسر ذاکری

پاسخ صحیح روز بیست و ششم گزینه «ب»اسامی برندگان روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان (99,2.30) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 714----0901
2. 206----0935
3. 568----0916
4. 921----0990
5. 766----0912
6. 114----0901 آقا/خانم شیسیان
7. 910----0917 خانم محترم ابراهیمی
8. 370----0910 آقای محمدرضا شاهدی

پاسخ صحیح روز بیست و پنجم گزینه «ب»اسامی برندگان روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان (99,2.29) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 403----0991
2. 910----0915
3. 113----0912
4. 132----0917
5. 838----0935
6. 942----0922 آقای سیدحسن ریاضی
7. 792----0911 آقای علیرضا سنگوری
8. 927----0919 آقای کاظم باشتنی

پاسخ صحیح روز بیست و چهارم گزینه «ب»اسامی برندگان روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان (99,2.28) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 087----0917
2. 245----0936
3. 948----0916
4. 036----0901
5. 734----0939
6. 824----0913 خانم فرحناز جباری
7. 257---- 0912 آقای فرهاد اسکندری
8. 191----0912 آقای مهدی عارفی اصل

پاسخ صحیح روز بیست و سوم گزینه «ج»اسامی برندگان روز بیستم و دوم ماه مبارک رمضان (99,2.27) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 873----0994
2. 113----0939
3. 250----0916
4. 874----0919
5. 720----0911
6. 245----0916 آقا/خانم عفیف نیا
7. 082----0991 آقای سدکریم سرمدی
8. 611----0911 آقا/خانم زاهدنیا (از بابل)

پاسخ صحیح روز بیستم و دوم گزینه «ج»اسامی برندگان روز بیستم و یکم ماه مبارک رمضان (99,2.26) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 950----0919
2. 198----0910
3. 082----0935
4. 225----0919
5. 481----0912
6. 952----0922 خانم رقیه شاهین
7. 371----0905 خانم مریم خسروی
8. 699----0933 آقای ایمان مژگانیان

پاسخ صحیح روز بیستم و یکم گزینه «ب»اسامی برندگان روز بیستم ماه مبارک رمضان (99,2.25) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 331----0937
2. 829----0937
3. 193----0917
4. 937----0936
5. 214----0939
6. 335----0910 خانم آسیه ثانوی
7. 037----0915 خانم هاجر آجوری
8. 827----0916 آقای سیدمهرداد اندرزیان

پاسخ صحیح روز بیستم گزینه «ج»اسامی برندگان روز نوزدهم ماه مبارک رمضان (99,2.24) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 164----0901
2. 668----0911
3. 051----0905
4. 480----0936
5. 396----0938
6. 778----0911 آقای محمد پولایی
7. 845----0903 خانم الهه احسان دوست
8. 243----0901 آقای ادیب نژاد

پاسخ صحیح روز نوزدهم گزینه «ب»اسامی برندگان روز هیجدهم ماه مبارک رمضان (99,2.23) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 995----0915
2. 512----0936
3. 710----0912
4. 120----0935‌
5. 517----0912
6. 964----0912 خانم / آقای زکی زاده
7. 954----0919 آقای حمید حیدری
8. 906----0919 آقای امیرعلی ایوبی

پاسخ صحیح روز هیجدهم گزینه «الف»اسامی برندگان روز هفدهم ماه مبارک رمضان (99,2.22) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 094----0930
2. 291----0933
3. 811----0930
4. 462----0903
5. 480----0901
6. 393----0913 خانم / آقا میردهقان (از یزد)
7. 990----0990 خانم سمیه کیانی
8. 994----0935 آقای داوود بیات (از تهران)

پاسخ صحیح روز هفدهم گزینه «ب»اسامی برندگان روز شانزدهم ماه مبارک رمضان (99,2.21) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 863----0991
2. 829----0912
3. 398----0902
4. 311----0915
5. 198----0910
6. 970----0990 خانم اسماء ابوالحسنی
7. 552----0938 خانم محدثه حقیقی
8. 813----0917 آقای احمدعلی جبه داری (از شیراز)

پاسخ صحیح روز شانزدهم گزینه «ج»اسامی برندگان روز پانزدهم ماه مبارک رمضان (99,2.20) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 873----0994
2. 047----0919
3. 982----0912
4. 192----0935
5. 518----0910
6. 096----0912 آقای سیداسدالله هل اتایی
7. 739----0905 آقای اسحاق ملاه
8. 867----0936 خانم مهین کتابی

پاسخ صحیح روز پانزدهم گزینه «الف»اسامی برندگان روز چهاردهم ماه مبارک رمضان (99,2.19) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 720----0912
2. 436----0938
3. 534----0919
4. 790----0912
5. 790----0936
6. 118----0990 آقای ولی الله کوچکی
7. 446 ----0915 خانم/ آقای کوهستانیان
8. 245----0993 خانم ستاره خم پشت

پاسخ صحیح روز چهاردهم گزینه «الف»اسامی برندگان روز سیزدهم ماه مبارک رمضان (99,2.18) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 398----0912
2. 068----0938
3. 164----0937
4. 537----0912
5. 782----0911
6. 894----0917 خانم سارا عبدالحسین زاده
7. 165----0917 آقای مختار جاویدی
8. 786----0936

پاسخ صحیح روز سیزدهم گزینه «الف»اسامی برندگان روز دوازدهم ماه مبارک رمضان (99,2,17) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 825----0901
2. 293----0921
3. 253----0992
4. 012----0902
5. 001----0910
6. 435----0933 خانم غزال مطلب زاده (از سراب)
7. 022----0915 آقای مجتبی یعقوب پور (از بیرجند)
8. 181----0913 آقا/خانم چکاک

پاسخ صحیح روز دوازدهم گزینه «ج»


اسامی برندگان روز یازدهم ماه مبارک رمضان (99,2.16) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 294----0938
2. 240----0919
3. 100----0939
4. 355----0912
5. 628----0913
6. 754----0992 آقای ولی الله شرفلی
7. 859 ----0937 آقای امیرعلی صنعتی (از نیریز فارس)
8. 412----0917 آقای ماشاالله پیشداد (از بندرعباس)

پاسخ صحیح روز یازدهم گزینه «ب»اسامی برندگان روز دهم ماه مبارک رمضان (99,2.15) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 114----0938
2. 526----0901
3. 410----0933
4. 791----0918
5. 599----0991
6. 264----0901 حسام قبادی پور
7. 009----0937 سیدابوالفضل مهدوی گناباد
8. 082----0991 خانم سرمدی

پاسخ صحیح روز دهم گزینه «ج»


اسامی برندگان روز نهم ماه مبارک رمضان (99,2.14) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
9. 282----0915
10. 284----0921
11. 733----0912
12. 668----0939
13. 182----0903
14. 821----0901 خانم سیده صفورا صفوی
15. 152 ----0902 خانم زینب کاشانی
16. 977----0930 خانم فاطمه مژگانیان

پاسخ صحیح روز نهم گزینه «الف»


اسامی برندگان روز هشتم ماه مبارک رمضان (99,2.13) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
17. 136----0911
18. 068----0938
19. 848----0911
20. 627----0913
21. 395----0921
22. 499----0913 خانم الهام باقری(از زرین شهر اصفهان)
23. 717 ----0991 آقای امین گلزارمطلق(از خراسان شمالی)
24. 099----0935 خانم مهزاد خداپرست

پاسخ صحیح روز هشتم گزینه «ب»
اسامی برندگان روز هفتم ماه مبارک رمضان (99,2.12) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 143----0914
2. 523----0937
3. 380----0937
4. 883----0910
5. 820----0938
6. 703----0930 آقای حسین عنابستانی
7. 323----0911 خانم سمیه رنجوری
8. 973----0913 خانم یسنا بختیاری

پاسخ صحیح روز هفتم گزینه «ج»اسامی برندگان روز ششم ماه مبارک رمضان (99,2,11) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 5761---0912
2. 086----0901
3. 316----0912
4. 401----0936
5. 083----0911
6. 452----0912 آقای سیدمهدی میرعماد
7. 440----0933 آقای مجید بهفر
8. 163----0919 خانم لعیا قرهکشی

پاسخ صحیح روز ششم گزینه «ب»اسامی برندگان روز پنجم ماه مبارک رمضان (99,2,10) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 257----0939
2. 456----0903
3. 059----0911
4. 483----0919
5. 187----0905
6. 377----0939 خانم الیسا توانا
7. 117----0910 آقای علی اصغر آخوند
8. 907----0917 آقای حسین زرنگاری

پاسخ صحیح روز پنجم گزینه «الف»اسامی برندگان روز چهارم ماه مبارک رمضان (99,2.9) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 536----0919
2. 930----0919
3. 664----0937
4. 358----0910
5. 891----0921
6. 156----0913 خانم طاهره گلدانی
7. 748----0912 آقای حشمت جوزی(از نجف آباد)
8. 186----0911 آقای آرمان عزیزی(روستای مرکیه از توابع صومعه سرای گیلان)

پاسخ صحیح روز چهارم گزینه «ج»اسامی برندگان روز سوم ماه مبارک رمضان (99,2.8) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 350----0991
2. 766----0936
3. 526----0912
4. 350----0912
5. 870----0919
6. 176----0915 خانم سیده کوثر حسینی زاهدان
7. 537----0913 خانم ریحانه استوارزاده
8. 044----0910 آقای امیرعلی جهان تیغ

پاسخ صحیح روز سوم گزینه «ب»اسامی برندگان روز دوم ماه مبارک رمضان (99,2.7) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 972----0935
2. 738----0911
3. 546----0912
4. 086----0912
5. 873----0994
6. 918----0919 خانم رقیه اسلام زاده
7. 508----0912 خانم حوریه کسائیان
8. 741----0933 خانم تکتم حاجبی

پاسخ صحیح روز دوم گزینه «الف»اسامی برندگان روز اول ماه مبارک رمضان (99,2.6) مسابقه پیامکی آیات نور به شرح ذیل می باشد:
1. 926----0902
2. 908----0914
3. 757----0913
4. 687----0912
5. 644----0912
6. 908----0913 آقای خبازی علوی
7. 520----0921 آقای محمدعلی معروفی
8. 375----0991 آقای سینا ویسی

پاسخ صحیح روز اول گزینه «ب»

دسترسی سریع