بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان

کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را از دستگاه‌های مشمول پیگیری می‌کند.

1399/04/09
|
07:23

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت از تاخیر 15 ساله دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: فقط یک بند این قانون که وام ازدواج است آن هم به صورت ناقص اجرا شده است
بابایی کارنامی با بیان اینکه حتی مسکن موقت نیز در این قانون پیش‌بینی شده است افزود: تعداد قابل توجهی مسکن خالی در کشور داریم که می‌توان با دریافت مالیات یا اعطای مشوق‌هایی این مسکن ها را در مسیر ازدواج جوانان قرار داد.
نخستین نشست کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده برگزار خواهد شد.

دسترسی سریع