زائر شنبه ها و یكشنبه ها از ساعت 16:50 به مدت 10 دقیقه

رادیو معارف

زائر

نگاهی بر آداب و معارف زیارت در برنامه "زائر "

برنامه "زائر" با معرفی امامزاده های مختلف در کشور آداب و معارف زیارت را واکاوی می کند

1397/08/26
|
11:16

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف ؛ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﯾﺎرت، ﺟﻠﻮه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ از ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮان زاﺋﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ زﯾﺎرت ﻣﺤﺒﺘﯽ از دو ﺳﻮی اﺳﺖ. اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪار ﯾﺎر و دﻋﻮت ﻣﺤﺒﻮب.
زاﺋﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ دﻟﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ اﻟﻬﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و ﻓﺮزﻧﺪان واﻻﻣﻘﺎﻣﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
در همین راستا برنامه "زائر" از 26 آبان 97 با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین پورامینی به بیان آداب و معارف زیارت می پردازد .
همچنین معرفی امامزاده هایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد از جمله بخشهایی است که در این برنامه تقدیم شنوندگان فرهیخته و دوستداران آل الله خواهد شد .
این برنامه روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 16:50 از امواج فضیلت و فطرت به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
زائر