پنجره 18تا 23 و 25 تا 30 شهریور از ساعت 17:30 دقیقه به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

پنجره

پنجره

راهکارهای اجرای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش

.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 18تا 23 و 25 تا 30 شهریور

ساعت پخش برنامه: 17:30 دقیقه

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پنجره