ای كه چون قرص قمر تابیده

قاسم بن حسن(ع) ـ روز ششم

ای كه چون قرص قمر تابیده
شمس هم دور سرش گردیده
از كف ساقی صهبای ازل
سیزده جام عسل نوشیده
مگر این كیست كه با آمدنش
لشكر كوفه به خود لرزیده
گویایی صحنه جنگ جمل است
بس كه مانند حسن جنگیده ...

1402/05/01
|
10:31
دسترسی سریع