چه نوری چه نوری چه نوری

میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)

چه نوری چه نوری چه نوری
چه شوری چه جانی چه روحی
چه رویی چه مویی چه بویی
چه پیح8D9�بر با شكوهی
بهاری از رحمت سرشاری بی وقفه میباری
دلدار حیدر كراری آری آری
گل محمدی ای گل همیشه بهار
خودم فدات بشم با تموم ایل و تبار

1402/07/10
|
10:47
دسترسی سریع