اقتدار هسته ای

شهدای هسته ای (شهید فخری زاده)

ایران سرای پیروان عقل و دین است
این سرزمین نور و قرآن و یقین است
دل ها ما مفتون پیغام سروش است
خون شهیدان در رگ ایران به جوش است
خون شهیدان در رگ ایران به جوش است
در علم و دانش سرفراز و سربلندیم
خودباوریم و دل به بیگانه نبندیم

1399/09/12
|
14:23
دسترسی سریع