واکسن کرونا

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا به کشور ممنوع است،
البته به فرانسه هم من خوش بین نیستم

1399/10/20
|
15:17
دسترسی سریع