عزیزان موسم جوش بهاره

موسم بهار

عزیزان موسم جوش بهاره
چمن پر سبزه صحرا لاله زاره
دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
که دنیای دنی بی اعتباره...

1400/01/06
|
13:58
دسترسی سریع