رخ خورشید جهان

اشعار اخلاقی ـ عرفانی

عیب از ماست اگر دوست زما مستور است
دیده بگشای که بینی همه عالم طور است
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان
چشم خفاش که از دیدن نوری کور است
یا رب این پرده پندار که در دیده ماست
بازکن تا که ببینم همه عالم نور است...

1400/09/21
|
09:31
دسترسی سریع