بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

معنا و دامنه علم دینی

هر علمی كه موضوعش قول و فعل خدا باشد دینی است و هر علمی كه موضوعش قول و فعل انسان باشد می تواند دینی و غیر دینی باشد

1398/06/23
|
11:48
دسترسی سریع
بر كرانه نور