مکارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

یاد مرگ- نزدیکی مرگ- مراقبت

مواظب باشیم که به تعبیر قرآنی ما هم اکنون در حال مرگ هستیم هم چنان که جمادی بودیم و نبات شدیم و نبات بودیم و حیوان شدیم و...

1398/05/26
|
10:36
دسترسی سریع
مکارم خوبان