آیت الله سید محمد رضا میبدی

حوزه تخصصی:

استاد و معلم اخلاق

سید محمدرضا میبدی یزدی از علماء محترم و دانشمندان بزرگ شمال و شهرستان گرگان می‏باشند.
ایشان در سال 1338 قمری در میبد یزد به دنیا آمده و دروس فارسی را در آنجا خوانده و برای ادامه به تحصیل به قم مسافرت ولی چون اواخر عمر مرحوم آیت‏اللَّه حایری اوضاع حوزه مشوش بود به شهر ری (زادگاه نگارنده) آمده و به خدمت مرحوم آیت‏اللَّه عالم ربانی حاج شیخ محمدتقی بافقی رسیده و در حجره آن مرحوم در مدرسه امینیه اقامت و به تحصیل مقدمات پرداخته و بعد از چندی به تشویق و توصیه آن بزرگوار به قم آمده و مدتی هم حجره حقیر در مدرسه دارالشفا بودند و با سعی بلیغ اشتغال داشتند تا در سال 1358 قمری كه روی بعضی جهات مهاجرت به نجف اشرف نموده و در مدرسه بزرگ مرحوم آخوند سكونت و مدت ده سال با جدیت تمام به تحصیل پرداخته و از محضر آیت‏اللَّه حاج میرزا حسن یزدی و مرحوم آیت‏اللَّه حاج سید یحیی یزدی و مرحوم آیت‏اللَّه حاج شیخ كاظم شیرازی و آیت‏اللَّه العظمی میرزا عبدالهادی شیرازی و آیت‏اللَّه العظمی حاج سید محمود شاهرودی و اصول آیت‏اللَّه العظمی خوئی مدظله استفاده نموده و از خرمن علوم آنان فقها و اصولا خوشه‏ها چیده و توشه‏ها برده تا در سال 1368 قمری كه به ایران آمده و بنابر تقدیر و مشیت الهی در گرگان و استرآباد اقامت و بنابر دعوت مرحوم آیت‏اللَّه حاج شیخ رضا مدرس در جای ایشان در مسجد جامع به اقامه جماعت و خدمات روحی و دینی اشتغال دارند.

دسترسی سریع