در محضر قرآن 401 مورد در 1.4844 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع