درحصاری ازبیداد ای رهاترین ای قدس

روز قدس

درحصاری ازبیداد ای رهاترین ای قدس
در عباری از تردید خانه یقین ای قدس
وادی رسولانی شهر دین و آیینی
این قبیله را ای قدس قبله نخستینی...

1400/02/16
|
21:05
دسترسی سریع