بر تو سپاس ای خالق دنیا و عقبا

ماه مبارك رمضان ـ همخوانی

امروز از لطف و كرم كن روزه‌ام را
مطلوب خویش و خاتم خود بار الها
فرعش به اصلش استوار و ناب گردان
بر حق شاه مرسلین و آل طاها
بر تو سپاس ای خالق دنیا و عقبا...

1400/02/18
|
05:33
دسترسی سریع