یك ماه مهربانی و اینك بهار عید

عید سعید فطر

یك ماه مهربانی و اینك بهار عید
پیمان روز اول ما و قرار عید
عید است آخر گل و یاران در انتظار
یارا چه می دهی به من دوست دار عید

1400/02/23
|
00:33
دسترسی سریع