باز فصل رویش ، فرصت آغاز است

فصل رویش ـ ویژه انتخابات

باز فصل رویش ، فرصت آغاز است
فصل شور و آواز نوبت پرواز است
روز آگاهی و شور روز پیوند و حضور
صبح بیعت با عشق صبح بیعت با نور
پای به پای رهبر رهروان بیدار
از طراوت لبریز از بصیرت سرشار

1400/03/24
|
12:23
دسترسی سریع