عاشقان عاشقان آمده كاروان

ورود به محرم

عاشقان عاشقان آمده كاروان
زده از نای جان خیمه در كربلا
آن امام زمان آن بلند آسمان
كرده خود ترك جان بهر دین خدا (2)
رو به یاران كرد آن جان جان
از دل و جان گفت سر نهان
گفت این دشت بلا فردا خونین است
شرط دلدادگی با خدا این است...

1400/05/17
|
08:11
دسترسی سریع