علی اكبرم الله اكبر

حضرت علی اكبر(ع) ـ هشتم محرم

نمیشـه بـاورم الله اكبــر
كـه از تـو بگـذرم الله اكبر

علی اكبرم الله اكبر

علی اكبرم الله اكبر

تو میری چشم ما بی‌خواب میشه
دل آب از غمت بیتاب میشه...

1400/05/25
|
20:55
دسترسی سریع