مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

دیندار واقعی عامل به دین است نه شعار دهنده!

در دینداری، مهم متشرع و عامل بودن است نه شارع شدن

1398/07/21
|
10:49
دسترسی سریع
مكارم خوبان