مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

یاد مرگ- نزدیكی مرگ- مراقبت

مواظب باشیم كه به تعبیر قرآنی ما هم اكنون در حال مرگ هستیم هم چنان كه جمادی بودیم و نبات شدیم و نبات بودیم و حیوان شدیم و...

1398/05/26
|
10:36
دسترسی سریع
مكارم خوبان