سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

پرونده فرهنگی - فعالیت آزادانه دختران در مدارس

بررسی مسائل اجتماعی با استفاده از نظرات كارشناسان اجتماعی در برنامه سلام زندگی
بررسی فعالیت آزادانه دختران در مدارس با استفاده از نظرات
فاطمه رهبر نماینده مجلس
خانم مینایی پور مشاور وزیر آموزش و پرورش
ناهید خدا كرمی ازشورای شهر تهران
و.

1399/01/16
|
00:16
دسترسی سریع
سلام زندگی